17/09/2021
1108

Enterokok Bakterilerin Tespiti

Fekal streptokok olarak da bilinen bu grup, hijyen indeksi olarak gıda maddeleri ve sularda aranır yada sayılır.E.coli ve diğer Fekal Koliformlara oranla çevresel faktörlere daha dirençli oldukları için özellikle su örneklerinde fekal kontaminasyonun belirlenmesinde önemlidir. Deniz ve tatlı su örneklerinde enterokoklar en önemli bakteriyel indikatör olarak analiz edilirler. Enterokoklar gram pozitif, ovoid kok formunda, birkaç istisnai dışında hareketsiz, fakültatif anaerob, genellikle diplokok veya kısa zincir görünümündedirler. Su örnekleri için metod olarak ''TS EN ISO 7899:2002 suda bulunan enterokoklarının membran süzme yöntemi ile tespiti ve sayımı"nı kapsayan standart takip edilir.